Pravidlá portálu

Základná IDEA je v prvom kole zhrnúť čo najviac slovenských folklórnych skupín súborov a kolektívov i jednotlivcov (ďalej len folkloristov) a umiestniť ich na jedno miesto. Prehľadným, zrozumiteľným a spravodlivým systémom bezplatne ako služba národu, Slovensku a jeho tradíciám. Všetko konáme v zmysle odkazu našich predchodcov, ktorí pre Slovensko zbierali a katalogizovali slovenské ľudové tance a piesne, ľudovú slovesnosť či iné s tradičnou slovenskou  kultúrou súvisiace informácie na území našej vlasti.

1. Stránky venované folklóru Slovenska sú miestom, kde budeme zhromažďovať informácie o kolektívoch a jednotlivcoch (ďalej len folkloristi), ktorí sa venujú folklóru a  folklorizmu z územia Slovenska.   

2. Stránky budú venované celému spektru  tradícií nášho národa, ktoré zahŕňa všetkých folkloristov, vrátane všetkých etník či menšín. 

3. Hlavným cieľom portálu je propagovať slovenský folklór, zviditeľňovať nositeľov tradícií a ich interpretov, propagovať folkloristov tak, aby sme organizátorom podujatí,  kde chcú prezentovať folklór v akejkoľvek jeho podobe, ponúkli prehľadný portál možností s kontaktami na súbory z celého Slovenska.  

4. Našim primárnym cieľom je pomôcť súborom presadiť sa, zviditeľniť a nájsť (vhodným spôsobom) podporu na svoju činnosť a tým folklóru reálne pomôcť.   

5. Sekundárnym cieľom je pokúsiť sa zmapovať aktuálne dianie v oblasti folklóru a folklorizmu. V tomto bode plánujeme osloviť mimo iné etnologické, etnomuzikologické a folklórne inštitúcie a pracoviská univerzít a vysokých škôl Slovenska. 

6. Portál bude v druhom kroku riešiť aj vzájomnú pomoc a komunikáciu súborov, aby si mohli vymieňať skúsenosti s rôznymi podujatiami, navzájom pomáhať tvoriť krojové, či kostýmové zázemie. 

7. Portál sa bude snažiť napomôcť súborom aj v praktických otázkach, pri výuke tancov či portfólia programovej štruktúry. Bude nápomocný pri vybavovaní zliav priestorov na sústredenie, nácvik, či tanečných domov.  

8. Portál bude pre aktívnych folkloristov bezplatný a o súboroch budeme uverejňovať informácie vždy a predovšetkým tak, aby sme im pomohli.    

9. Každý súbor bude mať právo zverejniť svoj kontakt, sám si spravovať údaje o sebe, zverejňovať fotografie, aby sa vhodne prezentoval pre organizátorov podujatí. 

10. Od folkloristov si nebudeme nárokovať žiadnu odmenu za ich propagáciu a ani ovplyvňovať uverejňované informácie v rámci noriem slušného správania.